Bądź na bieżąco!

Otrzymuj:

powiadomienia o ciekawych wydarzeniach w gminie
informacje o utrudnieniach i ostrzeżenia
komunikaty z Urzędu Gminy

Szanowni mieszkańcy!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo i komfort uruchamiamy powiadomienia SMS. Usługa jest bardzo prosta i gwarantuje błyskawiczne powiadamianie o: zagrożeniach, ostrzeżeniach pogodowych, awariach, sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, ale także ciekawych wydarzeniach na terenie naszej Gminy Świerklaniec. W związku z tym serdecznie zapraszam do zapisywania swoich numerów telefonów komórkowych do naszego systemu SMS. Bądźmy w kontakcie! Burmistrz Miasta Marki, Jacek Orych

Marek Cyl, Wójt Gminy Świerklaniec

Formularz rejestracyjny

Wypełnij poniższy formularz i wybierz interesujące Cię tematy:

Chcę:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu, przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec, adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl, tel. (32) 284 74 00;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
  • na adres e-mail iod@ugswierklaniec.pl,
  • pod numerem telefonu (32) 284 74 16,
  • pisemnie na adres 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz promocji Gminy Świerklaniec;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, tj. zgodnie z czasem obowiązywania umowy. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń w gminie Świerklaniec;
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wpisz kod weryfikacyjny, który został wysłany na Twój telefon!

Rejestracja zakończona.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie. Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.